เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2564 สป0023.3/ว882 สป0023.3/ว882 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.3/ว878 สป0023.3/ว878 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.3/ว881 สป0023.3/ว881 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.1/ว4621 สป0023.1/ว4621 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.5/ว873 สป0023.5/ว873 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2564 ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.5/ว872 สป0023.5/ว872 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.5/ว877 สป0023.5/ว877 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.1/ว870 สป0023.1/ว870 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.5/ว874 สป0023.5/ว874 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 สป0023.3/ว879 สป0023.3/ว879 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest