เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในชุมชนริมคลองบางแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest