เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest