เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราช หมู่ที่ 4,8 ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest