เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางแก้ว จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยมีนางพัชรากร กุลรัตนจินดา ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยาย จากวิทยากร นายจรัส โพธิจักร และ นางสาวพรรณนิภา ช่วยขัด เจ้าพนักงานสัตวบาล มาให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest