เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

โครงการฝึกอบรมสตรีตำบลบางแก้วและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมสตรีตำบลบางแก้วและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

***โครงการฝึกอบรมสตรีตำบลบางแก้วและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

***ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563

***ณ จังหวัดนครราชสีมา

Share on Line
Share on Pinterest