เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

 

" ข้าราชการมีหน้าที่ รับใช้ประชาชน "

 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานราชการทั่วไป และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 2. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ

  แบ่งการบริหารงานเป็น ๓ ฝ่าย

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • งานธุรการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
 2. ฝ่ายอำนวยการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • งานกิจการสภา ฯ
  •  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานทะเบียนพาณิชย์
 3. ฝ่ายนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานนิติการ
 • งานการเกษตร

 
การให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด อบต.บางแก้ว


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • มีหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ สรุปสาเหตุ รายงานด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยต่าง ๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 • งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ปฏิบัติงาน

 • ร่วมกับสมาชิก อปพร. ออกตรวจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันอละบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การเตรียมพร้อม บุคลากร เครื่องมือให้พร้อม ระวังเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • ประสานงานส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดระบบควบคุมวิทยุสื่อสาร

    การให้บริการ

 • บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน, วัดและสถานที่ราชการต่าง ๆ
 • ให้การสนับสนุนวิทยากรและทีมงาน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • กำจัดสัตว์ปีกมีพิษ (ผึ้ง,ต่อ,แตน อื่นๆ)
 • กำจัดสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ

โทรศัพท์สายด่วน  ๐๒-๑๘๓-๗๕๙๓

ติดต่อโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๒๗๘๔-๗ 

 
 งานจดทะเบียนพาณิชย์

 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , ย้ายที่อยู่ , ยกเลิก

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียน


  สำหรับผู้ขอจด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่ระบุหน้าเจ้าบ้าน) จำนวน ๑ ฉบับ 
  *หมายเหตุ กรณีนี้คือผู้ขอจด เป็นเจ้าของอาคาร สถานที่เอง มิใช่ผู้ที่ขอเช่าอาคาร)
 3. ใบขอใช้อาคารสถานที่ (กรณีที่ผู้จดมิใช่เจ้าของอาคารสถานที่) โดยเจ้าของอาคาร ลงลายมือชื่อกำกับไว้พร้อมทั้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของอาคาร จำนวน ๑ ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอจดมอบอำนาจมา)

 
 
 
หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการของสำนักงานปลัดฯ 
กรุณาแจ้งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ นายวิศววิศ เต็งชยานันท์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๗๗๐๖๐๐๙

 

Share on Line
Share on Pinterest