เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

 

          กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ –  จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรอง ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔ ฝ่าย  คือ
 
  ฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 • งานเก็บรักษาเงิน

  ฝ่ายบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการบัญชี 
 • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 • งานงบการเงินและงบทดลอง 
 • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 • งานพัฒนารายได้ 
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 • งานพัสดุ 
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

  กำหนดการชำระภาษี

 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.๒) และชำระภาษี นับจากวันที่ต้องชำระถึง
  เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ (ภ.ป.๑) และชำระภาษี รับจากวันที่ต้องชำระถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี
 • ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี นับจากวันที่ต้องชำระถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

 

แจก ฟรี !! คูมือ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ณ กองคลัง อบต.บางแก้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๑๐๒๒๒๐

 

Share on Line
Share on Pinterest