เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานรักษาความสะอาด
 • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานอนามัยชุมชน
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่
 • งานป้องกันยาเสพติด

  ฝ่ายควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

  ฝ่ายรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  

 • การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

  ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานสัตวแพทย์
 • งานบริการ
 • งานการเงินและบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 097-2511063

 

Share on Line
Share on Pinterest