เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

จำนวนประชากร

    เทศบาลเมืองบางแก้ว  มีประชากร  59,478  คน  แยกเป็น

  • เพศชาย     27,328  คน
  • เพศหญิง    32,150  คน

- จำนวนครัวเรือน  37,710  ครัวเรือน
- ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  2,306   คน/ตารางกิโลเมตร
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  45,174  คน  

จำนวนประชากรในเขต เทศบาลเมืองบางแก้ว  แยกเป็นหมู่บ้าน

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
ม.1 1,605 1,875 3,480
ม.2 1,936 2,146 4,082
ม.3 1,403 1,467 2870
ม.4  1,516 1,702 3,218
ม.5 750 815 1,565
ม.6 235 331 566
ม.7 970 1,114 2,084
ม.8  2,746 3,255 6,001
ม.9  1,612 1,922 3,534
ม.10 1,224 1,443 2,667
ม.11 1,047 1,181 2,228
ม.12 2,459 2,932 5,391
ม.13 2,691 3,319 6,010
ม.14 2,461 2,884 5,345
ม.15 2,107 2,517 4,624
ม.16 2,566 3,247 5,813
รวม 27,328 32,150 59,478

 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน : https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

ข้อมูล  ณ   2562

 

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบางแก้ว  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  16  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1- 16  แยกตามรายชื่อดังนี้

 

 

หมู่บ้าน ชุมชน
     หมู่ที่ 1      ชุมชนริมคลองกระทุ่ม
     หมู่ที่ 2      ชุมชนริมคลองสำโรง
     หมู่ที่ 3      ชุมชนวัดหนามแดง
     หมู่ที่ 4      ชุมชนริมคลองรองปลัด
     หมู่ที่ 5      ชุมชนคลองบางแก้วใหญ่
     หมู่ที่ 6      ชุมชนริมคลองบางแก้วใหญ่
     หมู่ที่ 7      ชุมชนริมคลองบางแก้วใหญ่
     หมู่ที่ 8      ชุมชนริมคลองหนองบัว
     หมู่ที่ 9      ชุมชนริมคลองหลวงแพ่ง
     หมู่ที่ 10      ชุมชนริมคลองอาจารย์เกตุ
     หมู่ที่ 11      ชุมชนริมคลองปลัดเปรียง
     หมู่ที่ 12      ชุมชนริมคลองปลัดเปรียง
     หมู่ที่ 13      ชุมชนริมคลองดอกไม้
     หมู่ที่ 14      ชุมชนเปรมฤทัย
     หมู่ที่ 15      ชุมชนเปรมฤทัย
     หมู่ที่ 16      ชุมชนริมคลองกระทุ่ม

 

 ตารางเนื้อที่ของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) อันดับที่
     1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ 190.55 3
     2. อำเภอพระประแดง 73.37 6
     3. อำเภอบางพลี 243.89 2
     4. อำเภอบางบ่อ 245.01 1
     5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 120.38 5
     6. กิ่งอำเภอบางเสาธง 130.89 4
รวม 1,004,09

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ณ  2561

ตารางการแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอ เขตการปกครอง
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
     1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ 13 95 7 5
     2. อำเภอพระประแดง 15 67 3 6
     3. อำเภอบางพลี 6 83 1 6
     4. อำเภอบางบ่อ 8 74 4 6
     5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 5 42 2 4
     6. กิ่งอำเภอบางเสาธง 3 38 1 3
รวม 50 399 18 30

 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ณ  2561

ตารางจำนวนประชาชนและความหนาแน่นของจังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอ ชาย หญิง รวม  
     1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ 257,249 283,730 540,979  
     2. อำเภอพระประแดง 93,998 100,758 194,756  
     3. อำเภอบางพลี 123,142 137,891 261,033  
     4. อำเภอบางบ่อ 53,609 56,239 109,848  
     5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 68,715 72,910 141,625  
     6. กิ่งอำเภอบางเสาธง 37,966 40,401 78,367  
รวม 558,308 594,651 1,152,959  

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ณ  2561

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest