เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

เทศบาลเมืองบางแก้ว
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับสิทธิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

คุณสมบัติ
1. หญิงตั้งครรภ์ หรือ มารดา หรือ บิดา หรือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย
2. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับครอบครัวในตำบลบางแก้ว และมีรายได้น้อย (เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี)
3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการอันใดจากหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ : เด็กได้รับสิทธิได้รับสิทธินับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนจนอายุครบ 6 ปี

 

เอกสารประกอบ
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาและมารดา (ถ้ามี)
3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อแม่และเด็ก)
6. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงิน (เฉพาะ ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน,ธ.ก.ส. เท่านั้น)
7. หนังสือรับรองรายได้ หรือ ใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ)
8. สำเนาเอกสาร บัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บัตรแสดงวิทยฐานะ ของผู้รับรอง คนที่ 1 และคนที่ 2 


 กองสวัสดิการสังคม เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 02 710 2784 ต่อ 106 หรือ 063 838 0951 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest