เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

 

ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม

 

 


 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 


 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

 


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

Share on Line
Share on Pinterest