เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

 

1.มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

เทศบาลตำบล ข้อ (1)-(9)

          (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          (5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

          (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

          (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

เทศบาลเมือง ข้อ(1)-(16)

มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลตำบล ตามข้อ(1)-(9) และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้

 

          (10) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

          (11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

          (12) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

          (13) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

          (14) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

          (15) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (16) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

 

2. มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

          (๒) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน

          (๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร

          (๔) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

          (๕) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล

          (๖) ให้มีการสาธารณูปโภค

          (๗) จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข

          (๘) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

          (๙) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับหารกีฬาและพลศึกษา

          (๑๐) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

          (๑๒) เทศพาณิชย์

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest