เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-8469707
thumbs
นายอานนท์ ฟักศรีเมือง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-4848458
thumbs
ดร.เตลานศิริ คงสมจิตต์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-8346699
thumbs
นายไชยกร ยอดจิตร์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
089-2337144
thumbs
นางสาวนงนฺช ฤทธิเรือง
เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
099-4424536
thumbs
นายธรรมนุ ภารา
เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-2551982
thumbs
นายบุญชู กรานรอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
087-5491929
    person_upload/backend/groupphoto17_1.jpg person_upload/backend/groupphoto17_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest