เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายบวรวิทย์ พึ่งทอง
ประธานสภา
092-6978965
thumbs
นายสุวิทย์ เนียมสุวรรณ
รองประธานสภา
081-9338669
thumbs
นางสาวสมใจ ทองปลาด
เลขานุการสภา
062-2539259
thumbs
นางสุภาพร พิมพ์นอก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
095-8633535
thumbs
นายสมชาย นาคเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
081-4412619
thumbs
นายโชคชัย สมปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
087-4906091
thumbs
นายสรรเสริญ นาคทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
083-7534007
thumbs
นางรัตนา พิณนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
thumbs
นายอนันต์ จันทร์อุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
061-4086443
thumbs
นางอนันต์ เรืองเศรษฐา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
097-2646693
thumbs
นายศุภกร บ่อเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
092-6636154
thumbs
นายสืบศักดิ์ คมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
086-4660893
thumbs
นายอรรคพล เลิศน้ำทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
085-2500349
thumbs
นายหิรัญ ฉันทวี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
081-1396227
thumbs
นายพิษณุ ทรัพย์สอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
081-9039352
thumbs
นายสมบูรณ์ น้อยวานิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
081-8466765
thumbs
นางทัศนา เที่ยงสมบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
089-8164741
thumbs
นายสุพัฒน์ สร่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
    person_upload/backend/groupphoto18_9.jpg person_upload/backend/groupphoto18_10.jpg person_upload/backend/groupphoto18_3.jpg person_upload/backend/groupphoto18_4.jpg person_upload/backend/groupphoto18_5.jpg person_upload/backend/groupphoto18_6.jpg person_upload/backend/groupphoto18_7.jpg person_upload/backend/groupphoto18_8.jpg
Share on Line
Share on Pinterest