เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นางพัชรากร กุลรัตนจินดา
ปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-8785101
thumbs
นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว
รักษาราชการแทน ผอ.กองศึกษา
089-1108243
thumbs
นายอภิตรี ภูมิบุรี
รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
และผอ.กองสวัสดิการสังคม
095-7538374
thumbs
นายวิศววิศ เต็งชยานันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลเมืองบางแก้ว
080-7706009
thumbs
นายไพบูลย์ เสือเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
086-5650022
thumbs
นางสาวตยาภรณ์ สุนทรชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
089-5208787
Share on Line
Share on Pinterest