เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายวิศววิศ เต็งชยานันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลเมืองบางแก้ว
080-7706009
thumbs
นางธนิดา หัสคุณ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
064-4563551
thumbs
นางอำพัน สีหิรัญวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
090-2955364
thumbs
นายเรวัตธ์ สังข์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
081-2553712
thumbs
นางสาวอังคนา ฐานโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
082-4379995
thumbs
นายชูเกียรติ ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
095-4597745
thumbs
นายกรวิน สุขสำราญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายสวาท วงศ์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายวิชาญ ช้างแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
thumbs
จ.อ.คุณากร เตี๋ยอนุกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
thumbs
นายศุภฤกษ์ ปราบทวายศูนย์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายจักริน ธนโชติโสธร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
thumbs
นางสาวพนิดา งามล้ว
นิติกรชำนาญการ
thumbs
นางสาวสมพร บัวผลิ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
thumbs
นางสาวเอื้อมพร จัดนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นายศักดิ์สิทธิ์ ป้อชุมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
thumbs
นายศราวุธ ยอดชื่อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายณัฐภูมิ เสนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายจุมพล สาตร์ร้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวเพชรรุ่ง ชุมภูสืบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายจิรวิชญ มีกลิ่นหอม
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวดวงเนตร คล้ายบุญนาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
thumbs
นายธวัชชัย สรกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวชนาภัทร สว่างอารมณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายณัฐภัทร เชาวลิต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายศุภชัย ปิยะวงศ์ลาวัลย์
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
thumbs
นางสาวกฤติยาพร กลิ่นหอมหวล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
thumbs
นางกรรณิการ์ จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายฉัตร์ประชิต อัมพนันทน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวปาริชาติ ฉิมประคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
น.ส.สมรประภา ประสงค์ตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางน้ำอ้อย ศรแจ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสุริยฉัตร ตราชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
น.ส.ณิชาภัทร สุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายณัฐชนน เจริญวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววันทนีย์ ฟักสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวสิริกัญญา พื้นสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
thumbs
นายธนิสร หลงสลำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
thumbs
นางสาววริยดา เชาว์สังเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
thumbs
นางวริทยา ผึ้งใย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
thumbs
นายประวันวิทย์ บุญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
thumbs
นายสัญชัย ใหม่มา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายปรีชา เกษเวทย์
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายนิรันดร เกษมสุข
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสัมฤทธิ์ กิติวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายวินัย เขตนาวัง
พนักงานวิทยุ
thumbs
นายกนกพล วนาลัย
พนักงานวิทยุ
thumbs
นายวุธิชัย สามรวง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายเอกชัย ดูสนี
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายจรัส แสนละเพ็ง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายฉัตรชัย หิรัญเพิ่ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายปราโมทย์ ยอดจิตร
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสุพจน์ ทองเอี่ยม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสอนไกร นิสัยค้า
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชัยพัฒน์ พูลบรรดิษฐ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพิเชษฐ แก้วงาม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสาธิต คุ้มครอง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชัยวัฒน์ หิรัญเพิ่ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสนธยา ผิวเกลี้ยง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายนาวี อรทัย
หนักงานดับเพลิง
thumbs
นายเอกชัย ผ่องประทุม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายดนุภพ เกิดเพิ่ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายวิชัย วัฒนเจริญ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายณรงค์ อยู่นุช
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอาทิตย์ สินธวนิธิ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอนันต์ ยันตะดิลก
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายศราวุฒิ เปลี่ยนเสน่ห์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอภิสิทธิ์ เพชรแสวง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายประพาย กลิ่นรุ่ง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพรเทพ วงศ์เทศ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายภัทรพงศ์ อ้วนละมัย
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอธิเมศร์ วิทยาจิรสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายกฤษณะ ภูมุลนา
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสุนทร สุนทรกลำภ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายวิวัฒนา ศรีทองทิม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายไตรภพ ชูบุญราษฎร์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายกันตพัฒน์ ธนะเลิศภิรมย์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นางสาวชีวะรัตน์ กาญจนประภา
นักการ
thumbs
นางสาวภคมน ชูชมชื่น
คนงานทั่วไป
thumbs
น.ส.วิไล สัมฤทธิ์นอก
คนงานทั่วไป
thumbs
น.ส.สมคิด ทองอร่าม
คนงานทั่วไป
thumbs
นางรุ่งอรุณ ได้แทน
คนงานทั่วไป
thumbs
นางอุบล สมเย็น
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวธันยาภัทร์ พันธาภา
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวมณฑา ศรีลาคำ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสณี หอมจันทร์
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวรัชนก แช่ตึ้ง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนราธิป พิมพ์ทนต์
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวศศิประภา หมอเมือง
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวชนิดาพร นาคสีเมฆ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปียะรังสิต ธรรมศักดิ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสุดารัตน์ เปล่งสะอาด
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวนิตยา เพียซ้าย
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวจริญญา มณีอินทร์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายณัฐวัฒน์ ปิยสุขเกษม
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวกชวรรณ บัวแก้ว
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto20_13.jpg person_upload/backend/groupphoto20_14.jpg person_upload/backend/groupphoto20_21.jpg person_upload/backend/groupphoto20_22.jpg
Share on Line
Share on Pinterest