เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นางสาวเยาวลักษณ์ ดีเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวจันเพ็ญ ภูตะเวช
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
thumbs
นางดาลัด สังข์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวศศิธร เพ็ชรน้อย
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
thumbs
นายจิรพัฒน์ เอิบกมล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
thumbs
นางสาวพิจิตรา ชมสวนสวรรค์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
thumbs
นางสาวศิรินทรา สบายแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวสุทาทิพย์ เพชรอภิวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวจันทนา สัยเกตุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวศิริวรรณ ประจงจัด
เจ้าพนักงานธุุรการ
thumbs
นางสาวจารดา ฟักสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางอรุณศรี ผู้อยู่สุข
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวอุภาพร อิ่มพลี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวอรพรรณ ลงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางศรีบังอร สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวสาวิตรี อินทร์เทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวณัฏฐณิชา คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์เรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายพิษณุ ฟักศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายวีรยุทธ คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวอุมาพร น้อยฉวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นายสถาพร สำราญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวปาจรีย์ ชิดชมนาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวภัสวรินทร์ เจริญรัตน์ธนากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางนาตยา มั่นเศกวิทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นายวิวรรธน์ พลีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสภาภรณ์ พักศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายจิตร อินละคร
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายอธิวัฒน์ ท้าวขัยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
    person_upload/backend/groupphoto21_15.jpg person_upload/backend/groupphoto21_16.jpg
Share on Line
Share on Pinterest