เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายไพบูลย์ เสือเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายธรรมนูญ บุญปลูก
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
thumbs
นายปียะดิษฐ์ ชิณวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
thumbs
นายรุ่งโรจน์ เพชรรักษ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่อมบำรุง
thumbs
นางสาวสุนทรีย์ ทองไกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายเชิดชัย ไตรวชิรางกูร
นายช่างโยธา
thumbs
นายเอกราช อินทรโอภาส
สถาปนิกชำนาญการ
thumbs
นางสาวนถมล มะโนหวัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายอุกฤษ เขียวพันธุ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
thumbs
นางสาวจารุวรรณ บุญยะผลานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายทวี สถิรพูนพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นาย วัชรชัย เฟื่องขจร
ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
thumbs
นายเฉลิมพล ประดิษฐ์
ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
thumbs
นายเอกรัตน์ รอดรัตน์
ผู้ช่่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายเดชา ชัยมงคลกุล
ผู้ช่่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายสุวัฒน์ นันท์ดี
ผู้ช่่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายอนุพงษ์ สายมายา
ผู้ช่วยนายช่่างโยธา
thumbs
นายธันวา กรานรอด
ผู้ช่วยนายช่่างโยธา
thumbs
นายธนวัฒน์ คำมะนาง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
thumbs
นายวิทิต บานขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายเฉลิมชัย สว่างอารณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายคำผ่อน บีงราษฎร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นางสาวสุวิมล อินทร์เทศ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสุรศักดิ์ รอดจริง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายพิชัย กันชูระตาสิน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนพเก้า บุญมี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสมชาย ปะกะถัง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอควัฒน์ พิพัฒน์กิจจารักษ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายพงษ์รัตน์ ไคบุตร
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวินัย ชูจันทร์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปวิตร โพธิสาร
คนงานทั่วไป
thumbs
นายศรัญญู ปิยสุขเกษม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวิโรจน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวันชัย พละหาญ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนพพน ปะระเวสัง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายทายาท ชลวณิชย์กุล
คนงานทั่วไป
thumbs
นายมารุต พวงบุบผา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปัทมา เพ็ชรน้อย
คนงานทั่วไป
thumbs
นายบุญมี นิลขำ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายไกรวิทย์ อินทร์เทศ
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto22_17.jpg person_upload/backend/groupphoto22_18.jpg person_upload/backend/groupphoto22_19.jpg person_upload/backend/groupphoto22_20.jpg
Share on Line
Share on Pinterest