เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
นายวีรยุทธ เทาดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางวรรณวิภา มีพวงผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวชิตชนก โชติช่วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นายไพศาล คงชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางปราณี แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวรุ่งนภา จำนงค์อาษา
ครู คศ.1
thumbs
นางศิริลักษณ์ เพ็ญขจร
ครู คศ.1
thumbs
น.ส.สุกัญญา รูมะปาน
ครู คศ.1
thumbs
นางสุกันยา รุ่งศรี
ครู คศ.1
thumbs
นางญาณิศา ติสนธิ
ครู คศ.1
thumbs
นายณัฐวัฒน์ ปลื้มจิตร
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวณัฐรดา สัมฤทธิ์
ครู คศ.1
thumbs
นางประสิทธิ์ ณ แน่งน้อย
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวสุดารัตน์ บัวดิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวสุภาวดี ยวนแห่ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายอนุพล แย้มเกษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวณัฐฐา ยิ้มเป็นสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางเสาวนีย์ น้อยแรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววรรณภา นิลขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายธนดล มีบุญรอด
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวสุดารัตน์ เดชนรสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวคชาภรณ์ ยอดจิตร
บุคลากรสนับสนุนการสอน
thumbs
นางสาวบุญตา คราวกลาง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
thumbs
นางสาวศิรินภา พูนศิริ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
thumbs
นางสาวอัจฉรา ธนาภรณ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
thumbs
นางสาวชลธิชา สารบรรณ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
thumbs
นางสาวจิรัชญา พลับนิล
ผู้ช่วยครู
thumbs
ว่าที่ร.ต.หญิงหทัยวรรณ ล่อดงบัง
ผู้ช่วยครู
thumbs
น.ส.ชนันท์พร บำรุงหงษ์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางอำพร เบ้าเงิน
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวฤทัยภักดิ์ สมบูรณ์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายรวิภัทร์ คำศรี
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายสาวภัทรภร เจริญพรตระกูล
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายโยธิน วงษ์สะอาด
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธ์กุล
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาววิริยา ชัยธรรมรักษ์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายญาณวัฒน์ การเกษ
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวสิริลักษณ์ ประมัททาโส
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายภานุพงษ์ เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวโยษิตา เชาวรัตน์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวสิริลักษณ์ ไกรกิจราษฎร์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวเพ็ญเพชร ดีพิน
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวพัชรา สิทโธ
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายวิเชษฐ คชาชาญ
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายจุมพล ป้องแก้ว
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวนฤมล งามจิตร
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวจิราภรณ์ ทริรัม
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายกล้ารณงค์ ทองเงิน
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวพิมลพรรณ ดุลย์รักชาติ
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวเพ็ญพิชชา ทองแท้
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวสุภาพร วันประภา
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวกุลธิดา ยุบลไสย
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวยุวดี วุฒิยา
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวสิริจรรยา คุยลำเจียม
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายนรินทร์ วาระสิทธิ์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวศศิธนันญา เทียนคันฉัตร
ผู้ช่วยครู
thumbs
นายวิทวัส อินทะแสง
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวนฤมล นาคทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวอาจารีย์ วิริยะเตชาวัชร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางพิกุลแก้ว วิยาสิงห์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสะใบทิพย์ ชื่นอุระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสังวาลย์ คำนนท์
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาวสมร แหลมไพศาล
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาววราภรณ์ เทศรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสุนารี จันทานิตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางจงรักษ์ แจ่มใส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสุวิชา หงษ์แก้ว
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางสาววิวรรณดา ปานม่วง
ผู้ช่วยครู
thumbs
นางลมัย เอี่ยมดีเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอรพินท์ มีบุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวน้ำฝน พลเมือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางพจนีย์ พันแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวรัชนี วงษ์ศรี
คนครัว
thumbs
นางสาวภัคจิรา เสนาพันธ์
คนครัว
thumbs
นางสมถวิล กางนอก
คนครัว
thumbs
นางนฤมล อรุณวัต
คนครัว
thumbs
นางสาวอิ๊ด ศรีอ่อน
นักการ
thumbs
นางสาวอรอนงค์ รัตนานันท์
นักการ
thumbs
นางสาวหม่อน คงทอง
นักการ
thumbs
นางสาวรัตนา ศรีเอม
ภารโรง
thumbs
นางสาวระเบียบ จันทร์สูงเนิน
ภารโรง
thumbs
นายธนพล เอี่ยมดีเลิศ
ภารโรง
thumbs
นางสาวบุษราภรณ์ สำเภาน้อย
ภารโรง
thumbs
นางสาวฟ้าลัดดา กาละกูล
ภารโรง
thumbs
นางสาววารี จันทร์เกตุ
คนครัว
thumbs
นางสาวแสงอรุณ สมนาม
คนครัว
thumbs
นางสาวพรรษา อินทร์เทศ
คนครัว
thumbs
นางสาววันเพ็ญ แจ่มใส
คนครัว
    person_upload/backend/groupphoto23_25.jpg person_upload/backend/groupphoto23_26.jpg person_upload/backend/groupphoto23_24.jpg person_upload/backend/groupphoto23_23.jpg person_upload/backend/groupphoto23_27.jpg person_upload/backend/groupphoto23_28.jpg person_upload/backend/groupphoto23_29.jpg person_upload/backend/groupphoto23_30.jpg person_upload/backend/groupphoto23_31.jpg person_upload/backend/groupphoto23_32.jpg person_upload/backend/groupphoto23_33.jpg person_upload/backend/groupphoto23_34.jpg
Share on Line
Share on Pinterest