เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นางสาวตยาภรณ์ สุนทรชื่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
พ.จ.ท.กรไชย รัฐกิต์ติ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
thumbs
นางสาวพิมพิสมัย ช้างหัวหน้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
thumbs
นางสาววรางคณา สะราคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
thumbs
นางสาวสุชาดา ภูวิลัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
thumbs
นางสาววนิดา คงเมือง
เภสัชกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวกรรณิกา หมายใยกลาง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
thumbs
นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวพิมพ์รัฐพร ปาสาณพงศ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
thumbs
นายเทคนิค จินา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
สิบเอกเทวฤทธิ์ ทะคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายสายชล บุบผา
พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นางสาววรรณทิณี ทีวะสุเวทย์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
thumbs
นางสาวน้ำทิพย์ จิตใจซื้งธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
thumbs
นางสาวพัชรา แต้วัฒนา
ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข
thumbs
นายศุภวุธ อสุนี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข
thumbs
นางสาวชมพูนช ตาโม่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข
thumbs
นางสาววรัญญา กุมขุนทด
ผู้ช่วยนักวิชาการสุาธารณสุข
thumbs
นางสาวอุมาวรรณ เอนกลาภากิจ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
thumbs
นางสาวจิดาภา ภาคเจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายนิรวัชร์ มุสิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายอรรคพล กางทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวณัฏฐณิชา ฟักศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวดาราณี บำรุงชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายณัฐชา ซีรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสมภพ ฟักศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายวสันต์ ณ แน่งน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายคมสัน กลีบพุฒ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายประสาร สระแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายสมชาย ใจยิ้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายกิตติ สินธวนิธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายขุนดอน หอมจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายวุฒิชัย กลางทิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายจิรโชติ จำปานาค
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายมานะชัย น่วมเจียม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชรินทร์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายรุ่งนิรันตร์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสุพจน์ ปลอดปิยะคุณ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชาตรี ฟองกระสา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายนิธินนท์ ศรีเกษม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมชาย พลีเจริญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวิมล พิดา
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนเรศ แดงนก
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอนันต์ จีระวัฒนากิจ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมบัติ อินทร์เทศ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายมาโนช ราชบังคับ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายครรชิต หมื่นเดช
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสุธรรม สมเย็น
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมชาย สิทธิเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมหวัง หมวกพิมาย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอนุรักษ์ คุ้มหวานฉ่ำ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายครรชิต พรหมมา
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายกำพล ปะวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมเกียรติ การะเกตุ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายปัญญา กุลปราการ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายณัฐพล แตงเขียว
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายศิราวุธ คุ้มจิตร์แจ่ม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวรรณา บุตรงาม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายหนูเล็ก ครองแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสำอาง เพลินสุข
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นางสมพร บุตรงาม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเสมอ รอดรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสุทธิพร เชี่ยวณิชยกรณ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายไพโรจน์ ลาภานิกรณ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมศักดิ์ ครูสิงห์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมยศ แสงมณี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสำลี ยิ้มแย้ม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายพีรพล หอมจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายภาคภูมิ สองพล
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสรุเชษฐ์ พิดา
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายบรรจง ใบสูงเนิน
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายกัณหา นาคศรี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสหรัฐ แสงมณี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายชรินทร์ นุ่มสุข
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสิทธิพร การะเกตุ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายประภัสสร เกตุโกศล
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายนฤษ คิดดีจริง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายจักรกฤษณ์ ศรีหานาม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายศิโรจน์ เริ่มรู้
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเชาว์ เที่ยงสมบุญ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายประพันธ์ พูนเจริญ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายณัฐพล จุไรทอง
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวจินตนา งามขำ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอภิลักษ์ พวงเล็ก
คนงานทั่วไป
thumbs
นายจรัญ เมืองอินทร์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวิทูร ปรีเกษม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวัชรินทร์ พลีเจริญ
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปรีชา สุขสำราญ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาววาสนา จำปา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายไพโรจน์ ศรีเล็ก
คนงานทั่วไป
thumbs
นายยุทธนา ผงประเสริฐกุล
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวกรชนก มงกุฎเพชร
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวญาณิศา พงษ์ภมร
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสังวาล พาทา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอุดม คำสอน
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสมจิตร์ จันทร์ฉาย
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวปาลิตา พาที
คนงานทั่วไป
thumbs
นางรำไพ ใจยิ้ม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสุนทร เก่งหนองบอน
คนงานทั่วไป
thumbs
นางมาลัย เชี่ยววณิชยกรณ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายพรเทพ พูลสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายจักรกริช เล็กรัตตน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายกฤษณะ ใจยิ้ม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนันทวัฒน์ อ่อนละมูล
คนงานทั่วไป
thumbs
นายกษาบณ์ สีเสน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนิพนธ์ ลัดพลี
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวพลอย เชื้อดี
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto24_35.jpg person_upload/backend/groupphoto24_36.jpg person_upload/backend/groupphoto24_37.jpg person_upload/backend/groupphoto24_38.jpg
Share on Line
Share on Pinterest