เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

thumbs
นายอภิตรี ภูมิบุรี
รองปลัดเทศบาลรักษาการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
thumbs
นายจีรศักดิ์ ฟักอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นางสาวเยาวลักษณ์ พรมกอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
thumbs
นางสาวกนกรัตน์ ขยันทำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นายชัยยุทธ์ ภู่บงกช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นายวสันต์ มอญวัฒ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวพัฒนณียาญ์ หนูวิเชียร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวยุภาวดี ชฎามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวสุภาพร แช่มชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
จ่าสิบโทนพดล หวังกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวอรสิริพิมพ์ แก้วพิภพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายฉัตรชัย หลงรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
thumbs
นายสุวัชชัย ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวสิรินันท์ ทองดีวัฒนกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุุรการ
thumbs
นายรณฉัตร เวียสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุุรการ
thumbs
นางสาวอรวรรณ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุุรการ
thumbs
นายธนาวัฒน์ บรรจงอักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุุรการ
thumbs
นายฐากุล เชาว์สังเกตุ
พนัักงานชับรถยนต์
thumbs
นายพุทธิพงษ์ เอนันรัตน์
คนงานทั่ั่วไป
thumbs
นางขนิษฐา อินทรบำรุง
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto25_39.jpg person_upload/backend/groupphoto25_40.jpg
Share on Line
Share on Pinterest