ชื่อ
: นายสุนทร สุนทรกลำภ์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง