ชื่อ
: นายอรรคพล เลิศน้ำทิพย์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 2
085-2500349