ชื่อ
: นางสุดารัตน์ เปล่งสะอาด
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป