ชื่อ
: นางสาวเยาวลักษณ์ ดีเลิศ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง