ชื่อ
: นางสาวจันเพ็ญ ภูตะเวช
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้