ชื่อ
: นางดาลัด สังข์วิเศษ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี