ชื่อ
: นายจิรพัฒน์ เอิบกมล
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน