ชื่อ
: นางสาวพิจิตรา ชมสวนสวรรค์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน