ชื่อ
: นางอรุณศรี ผู้อยู่สุข
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี