ชื่อ
: นางสุภาพร พิมพ์นอก
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
095-8633535