ชื่อ
: นางสาวสาวิตรี อินทร์เทศ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้