ชื่อ
: นายพิษณุ ฟักศิริ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้