ชื่อ
: นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้