ชื่อ
: นายสถาพร สำราญมาก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้