ชื่อ
: นางทัศนา เที่ยงสมบุญ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 3
089-8164741