ชื่อ
: นายปียะดิษฐ์ ชิณวัฒน์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายผังเมือง