ชื่อ
: นายเฉลิมพล ประดิษฐ์
ตำแหน่ง
: ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ