ชื่อ
: นาย วัชรชัย เฟื่องขจร
ตำแหน่ง
: ผู้้ช่วยนายช่างเขียนแบบ