ชื่อ
: นายเดชา ชัยมงคลกุล
ตำแหน่ง
: ผู้ช่่วยนายช่างไฟฟ้า