ชื่อ
: นายสมชาย นาคเกิด
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
081-4412619