ชื่อ
: นายอุกฤษ เขียวพันธุ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล