ชื่อ
: นายโชคชัย สมปัญญา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1
087-4906091