ชื่อ
: นางรัตนา พิณนา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้วเขต 1