ชื่อ
: นายวิโรจน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป