ชื่อ
: นางสาวตยาภรณ์ สุนทรชื่น
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม