ชื่อ
: พ.จ.ท.กรไชย รัฐกิต์ติ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค