ชื่อ
: นางสาวพิมพิสมัย ช้างหัวหน้า
ตำแหน่ง
: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ