ชื่อ
: นายอานนท์ ฟักศรีเมือง
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-4848458